Thông tin thanh toán

Người bệnh thanh toán trực tiếp cho phòng khám trong trường hợp khám chữa bệnh trực tiếp.

Nếu đặt hàng qua điện thoại thì người bệnh thanh toán trực tiếp cho người giao hàng theo quy định vận chuyển đã nêu.

Lịch sử

Chưa có lịch sử